03:58 PM 22/06/2020  |   Lượt xem: 291  | 

Toàn văn Quyết định ban hành Đề cương được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

       Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3070/BNV-TTTT gửi Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ về việc phổ biến Đề cương tuyên truyền  kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước.

       Nội dung chính của Công văn như sau: Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020), ngày 12/6/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 397/QĐ-BNV ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020).

       Nhằm giáo dục sâu rộng về lịch sử và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước, nâng cao niềm tự hào của những người làm công tác tổ chức nhà nước, động viên phong trào thi đua lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền theo nội dung của Đề cương này tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình.

       Toàn văn Quyết định ban hành Đề cương được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại địa chỉ: http://www.moha.gov.vn/75-nam.html.

Ngọc Hà