04:05 PM 22/02/2019  |   Lượt xem: 259  | 

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 149/VTLTNN-NVĐP gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang về việc cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Văn thư – Lưu trữ.

       Nội dung chính của Công văn như sau:     

        Để thuận lợi cho quản lý và trao đổi thông tin nhanh giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Văn thư - Lưu trữ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan cung cấp thông tin liên lạc theo mẫu sau:

       Phụ lục 1: Thông tin chung tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

       Phụ lục 2: Thông tin chi tiết của các tỉnh tổ chức theo mô hình Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

       Phụ lục 3: Thông tin chi tiết của các tỉnh không tổ chức theo mô hình Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

       Văn bản đề nghị gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 15 tháng 3 năm 2019 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

       Toàn văn Công văn số 149/VTLTNN-NVĐP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm