03:21 PM 22/09/2021  |   Lượt xem: 285  | 

Diễn đàn Chính sách toàn cầu về Ký ức thế giới lần thứ 2 với chủ đề “Hành động của UNESCO nhằm Bảo tồn Bền vững Di sản Tư liệu thông qua Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai” diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở UNESCO dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Thông qua Chương trình Ký ức Thế giới (MoW), UNESCO đã bắt đầu điều phối một loạt Diễn đàn Chính sách Toàn cầu do Quỹ Tín thác Nhật Bản (JFIT) hỗ trợ,  tập trung vào khía cạnh quan trọng chiến lược của di sản tư liệu.

Diễn đàn lần thứ 2 này nhằm xây dựng động lực hướng tới việc xây dựng khung chính sách toàn cầu về giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai như một phương tiện để bảo tồn bền vững các di sản tư liệu.

Diễn đàn là một phần trong sự hỗ trợ chiến lược của UNESCO cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức ký ức (như lưu trữ, thư viện, bảo tàng…) và các bên liên quan khác đang tìm cách thực hiện Khuyến nghị của UNESCO liên quan đến việc bảo tồn và tiếp cận di sản tư liệu, bao gồm cả ở dạng kỹ thuật số.

Với mong muốn tạo ra động lực và định ra một khuôn khổ hành động rõ ràng và chặt chẽ cho phép các quốc gia kết hợp các nguyên tắc và chiến lược giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai vào kế hoạch bảo tồn di sản tư liệu của họ, Diễn đàn Chính sách toàn cầu lần 2 về Ký ức thế giới sẽ hướng tới những nội dung sau:

1. Gia tăng kiến ​​thức và hiểu biết về giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai như một chiến lược để bảo tồn di sản tư liệu và các tổ chức ký ức, trong đó có tính đến sự xuất hiện của COVID-19 như một nguy cơ sức khỏe cộng đồng toàn cầu;

 2. Thúc đẩy đối thoại liên ngành và xây dựng sự đồng thuận về hợp tác quốc gia và quốc tế thông qua trao đổi thông tin và kinh nghiệm về bảo tồn di sản tư liệu thông qua các chiến lược và thực tiễn giảm nhẹ rủi ro thiên tai;

3. Phân tích và đề xuất các hoạt động chiến lược chính sẽ thực hiện bởi Chương trình Ký ức thế giới nhằm hỗ trợ các kế hoạch hành động quốc gia về vấn đề này;

4. Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai như một chiến lược để đảm bảo khả năng tiếp cận và bảo tồn di sản tư liệu; và

5. Xác định chiến lược cho Hành động của UNESCO nhằm Bảo tồn Bền vững Di sản Tư liệu thông qua Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai;

Chiến lược sẽ đóng vai trò như một công cụ để tăng cường hợp tác quốc gia và quốc tế về bảo tồn và khả năng tiếp cận di sản tư liệu, phù hợp với Khuyến nghị năm 2015 của UNESCO.

Diễn đàn quy tụ sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về di sản tư liệu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và các lĩnh vực liên quan, các cơ quan ký ức, các nhà hoạch định chính sách và các nước thành viên UNESCO, các đối tác chính chịu trách nhiệm triển khai như ICA, IFLA, ICCROM, Blue Shield, ICOM… Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam có Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga cùng đại diện các Lưu trữ quốc gia tham dự.

Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học - Cục VTLTNN)