04:21 PM 08/07/2020  |   Lượt xem: 460  | 

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 01/7/2020, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

     Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: Ông Đỗ Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn; ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Phó Trưởng đoàn; ông Trần Danh Đại (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử), thành viên; bà Dương Thị Huyền - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, thành viên; bà Nguyễn Anh Thư - Chuyên viên Chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, thành viên kiêm thư ký.

Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

 

 

Ông Trần Trung Chính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

 

     Theo kế hoạch làm việc, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra tại 5 cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công, UBND thành phố Bắc Ninh và UBND thị xã Từ Sơn, với các nội dung như: công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ; các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; số hóa tài liệu lưu trữ; việc tổ chức, biên chế, chế độ chính sách và trình độ chuyên môn của người làm văn thư, lưu trữ; tình hình thực hiện các nghiệp vụ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; việc thu thập, xác định giá trị, bảo quản, thống kê tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử; số hóa, bảo quản cơ sở dữ liệu và thực trạng lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử…

     Qua Báo cáo và kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh đối với công tác văn thư, lưu trữ nói chung và quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ điện tử nói riêng. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Nội vụ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử cho các cơ quan tổ chức như: hướng dẫn thực hiện tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành; hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư…Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trong tỉnh được quan tâm thường xuyên.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn thư, lưu trữ còn một số hạn chế, cần được khắc phục như: Một số cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài liệu điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ còn chậm; việc tiếp cận các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ  văn thư, lưu trữ của nhân sự làm văn thư, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư còn hạn chế;…Sau khi nghe các ý kiến tham luận của lãnh đạo tỉnh và qua các kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đề xuất một số giải pháp giúp tỉnh trong thời gian tới, để thực hiện công tác văn thư; lưu trữ; xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ tốt hơn.

 

.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.
 

Trần Danh Đại (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)