03:46 PM 25/03/2021  |   Lượt xem: 626  | 

Từ ngày 23/3 đến 25/3/2021, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Xây dựng.

    Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước, theo Quyết định số 29/QĐ-VTLTNN, từ ngày 23/3 đến 25/3/2021, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Xây dựng (Văn phòng Bộ; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Đô thị).

    Thành phần Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trưởng đoàn); ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (Phó trưởng đoàn); bà Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (thành viên); ông Trần Danh Đại - Trưởng phòng Nghiệp vụ Lưu trữ tài liệu điện tử - Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (thành viên); bà Nguyễn Anh Thư - Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (thành viên kiêm Thư ký).

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận - Trưởng đoàn công bố kết luận sau khi kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Xây dựng.

 

Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

 

    Tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như sau:

    - Công tác chỉ đạo Bộ trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

    - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

    - Tổ chức bộ máy làm công tác văn thư, lưu trữ và việc thực hiện các chế độ, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với người làm công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

    - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bày văn bản; quản lý văn bản đi; quản lý văn bản đến; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, quản lý sử dụng con dấu và thiết bị khóa bí mật; quản lý tài liệu mật của cơ quan, tổ chức.

    - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư: Tình hình thu thập, chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu lưu trữ; tình hình bảo quản tài liệu lưu trữ; tình hình khai thác sử dụng tài liệu; số hóa tài liệu tại Lưu trữ cơ quan; tình hình nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

    - Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ.

    - Chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

     Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại các buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Văn phòng Bộ Xây dựng.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Đô thị.

Trần Danh Đại (Trung tâm LTQG tài liệu điện tử)