10:09 AM 18/05/2020  |   Lượt xem: 159  | 

Ngày 13/5/2020, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2405/BNV-VP về việc thực hiện Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

2.   Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và đề xuất các giải pháp tiết kiệm trong việc sử dụng điện tại cơ quan Bộ.

3.  Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020; bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin và Website của các đơn vị trực thuộc Bộ tuyên truyền liên tục, rộng rãi các chương trinh về tiết kiệm điện để công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả./.

TH