11:11 AM 21/02/2019  |   Lượt xem: 225  | 

Ngày 29/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 103/QĐ-BNV về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 – 2018

Theo Quyết định, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 – 2018, bao gồm:

  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 gồm 766 văn bản (Phụ lục 1).
  2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 gồm 178 văn bản (Phụ lục 2).
  3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 gồm 21 văn bản (Phụ lục 3).
  4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 gồm 85 văn bản (Phụ lục 4).

Chi tiết Quyết định số 103/QĐ-BNV và các phụ lục  xin mời xem tập tin đình kèm dưới đây./.

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học