04:00 PM 24/05/2019  |   Lượt xem: 1272  | 

Qua 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành và địa phương đã đạt được những kết quả nhất định, đồng thời, vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế.

Ngày 09/5/2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Tập huấn lập hồ sơ điện tử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, ngày 20/5/2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Báo cáo số 477/BC-VTLTNN về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

 Nội dung của Báo cáo gồm 4 phần như sau:

Phần I. Kết quả 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP. 

Phần II. Nhận xét, đánh giá chung.

Phần III. Đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Phần IV. Những nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư trong thời gian tới.

Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP (2004 - 2019), xác định rõ những nguyên nhân dẫn đến thành công và chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư trong thời gian tới.

Chi tiết Báo cáo số 477/BC-VTLTNN xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm