Khai mạc Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

 05:17 PM 05/05/2019


Gửi báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 09:42 AM 04/05/2019

Lễ ra mắt sách “Điện Biên Phủ: 13/3-07/5/1954”

 05:12 PM 03/05/2019


Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Lịch sử hình thành và phát triển Cần Thơ qua tài liệu lưu trữ”

 08:58 AM 27/04/2019

Công văn dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 08:57 AM 26/04/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu lưu trữ về Quan xưởng triều Nguyễn

 03:17 PM 25/04/2019

Triển lãm “Lịch sử hình thành và phát triển Cần Thơ qua tài liệu lưu trữ”

 09:23 AM 23/04/2019

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 04:24 PM 19/04/2019