Thông báo Sử dụng Email công vụ

 10:12 AM 26/03/2020

Thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 09:56 AM 26/03/2020

Hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ

 04:45 PM 25/03/2020

Đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số điều hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 03:18 PM 23/03/2020

Thông báo về mã độc giả mạo chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch Covid-19 và phương pháp phòng chống, khắc phục sự cố

 03:46 PM 20/03/2020

Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 “Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu”

 10:13 AM 20/03/2020

Phối hợp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia

 02:32 PM 19/03/2020

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

 09:30 AM 17/03/2020

Đại hội Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử nhiệm kỳ 2020 - 2022

 03:08 PM 16/03/2020

Giới thiệu khối tư liệu mới bổ sung tại Thư viện của Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ năm 2019

 12:52 PM 12/03/2020