09:14 AM 23/01/2019  |   Lượt xem: 823  | 

Với sứ mệnh bảo vệ, phát huy di sản tư liệu của thế giới và của Việt Nam, lưu trữ lại bộ nhớ quá khứ của dân tộc để làm nền tảng phát triển cho hiện tại, kết nối bền vững tới tương lai, logo mới của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là biểu tượng nhiều lớp, nhưng trực quan với nền tảng là một hệ quy chiếu luôn chuyển động.