10:23 AM 16/07/2021  |   Lượt xem: 377  | 

Ngày 30/6/2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành văn bản số 515/VTLTNN-VP v/v thực hiện Phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở.

Nội dung chính của văn bản như sau:

Thực hiện văn bản số 2757/BNV-VP ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước yêu cầu:

- Người đứng đầu các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các văn bản của Bộ Nội vụ: Kế hoạch số 2381/KH-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện văn hoá công sở của Bộ Nội vụ; Quyết định số 642/QĐ-BNV ngày 13 tháng 8 năm 201 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019 - 2025; Công văn số 655/BNV-VP ngày 17 tháng 02 năm 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 (kèm theo).

- Các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch số 2381/KH-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2021 và Quyết định số 642/QĐ-BNV ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ nêu trên, gửi báo cáo về Cục trước ngày 20 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ./.