04:28 PM 14/06/2019  |   Lượt xem: 512  | 

Ngày 01/6/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

       Theo đó, Thông tư này quy định chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu công chức; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu quản lý công chức;

       Trường hợp lập mới hồ sơ công chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc: Trong vòng 30 ngày cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm hướng dẫn công chức kê khai và hoàn thiện thành phần hồ sơ theo quy định, sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ cơ quan sử dụng có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong các thành phần hồ sơ.

       Trường hợp các thành phần hồ sơ thống nhất thông tin thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức xác nhận, chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ công chức và báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

       Trường hợp sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ nhưng giữa các thành phần hồ sơ không thống nhất thông tin thì cơ quan sử dụng công chức ban hành quyết định thực hiện việc kiểm tra, xác minh…

      Chi tiết Thông tư số 06/2019/TT-BNV xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm
  1. TT.06.BNV.2019.pdf( 0.16 MB )

Tổng hợp