08:43 AM 26/07/2019  |   Lượt xem: 1113  | 

Nội dung Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: thực trạng quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975.

       Ngày 01 tháng 4 năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Kế hoạch số 293/KH-VTLTNN về việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”.

      Mục đích của Hội thảo là nhằm đánh giá thực trạng các tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức hình thành trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị khối tài liệu này trong thời gian tới.

       Nội dung Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: thực trạng quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử; sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ trước năm 1975 vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; giải pháp quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 trong thời gian tới.

       Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019.

       Địa điểm: Hội trường 101, trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

      Thành phần tham dự Hội thảo khoa học sẽ có khoảng 120 đại biểu và báo cáo viên là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đại diện một số cơ quan Bộ, ngành trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

       Đây là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, các nhà khoa học và độc giả hiểu hơn về giá trị của khối tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh và có những đề xuất, giải pháp hiệu quả về quản lý, bảo quản và phát huy giá trị khối tài liệu này trong thời gian tới.

       Ban Tổ chức Hội thảo hy vọng các đại biểu, báo cáo viên tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến để Hội thảo khoa học thành công tốt đẹp./.

       (Chương trình và Kỷ yếu Hội thảo xin mời xem tệp đính kèm dưới đây).

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

 

 

  Tệp đính kèm