10:00 AM 30/03/2018  |   Lượt xem: 892  | 

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 07/TB-HĐKT triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2018 và Thông báo số 08/TB-HĐKT triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2018.

    Nội dung chính như sau:

     I. Thông báo số 07/TB-HĐKT triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2018:

Hội đồng kiểm tra Thông báo lịch kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ đợt 2 khu vực phía Nam năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 02 ngày

- Khai mạc, phổ biến Nội quy, quy chế

Từ 08h30 – 11h30 ngày 21/4/2018

- Kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Chiều ngày 21/4/2018 và ngày 22/4/2018

2. Địa điểm

Hội trường tầng 8, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A, Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tài liệu ôn tập

- Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra nghiệp vụ số tài liệu lưu trữ được đăng tải trên website: https://luutru.gov.vn.

- Hội đồng kiểm tra sẽ sử dụng máy scan Kodak i1220, i2400 và phần mềm Kodak capture desktop để kiểm tra thực hành số hóa. Vì vậy, thí sinh tự ôn tập thực hành để việc kiểm tra được thực hiện tốt.

      II. Thông báo số 08/TB-HĐKT triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2018:

Hội đồng kiểm tra Thông báo lịch kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ đợt 2 khu vực phía Nam năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 02 ngày

- Khai mạc, phổ biến Nội quy, quy chế

Từ 08h30 – 11h30 ngày 21/4/2018

- Kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Chiều ngày 21/4/2018 và ngày 22/4/2018

2. Địa điểm

Hội trường tầng 8, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A, Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tài liệu ôn tập

- Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra nghiệp vụ số tài liệu lưu trữ được đăng tải trên website: https://luutru.gov.vn.

- Đề nghị Ông/Bà có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Toàn văn Thông báo số 07/TB-HĐKT và Thông báo số 08/TB-KĐKT ngày 28/3/2018 xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm