05:00 PM 09/06/2017  |   Lượt xem: 323  | 

Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐKT triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2017.

        Nội dung chính như sau:

Hội đồng kiểm tra Thông báo lịch kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ đợt 1 khu vực phía Nam năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 02 ngày

- Khai mạc, phổ biến Nội quy, quy chế

Từ 08h30 – 11h30 ngày 24/6/2017

- Kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Chiều ngày 24/6/2017 và ngày 25/6/2017

2. Địa điểm

Hội trường tầng 8, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A, Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tài liệu ôn tập

- Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ được đăng tải trên website: http://www.archives.gov.vn

Toàn văn Thông báo 08/TB-HĐKT ngày 09/6/2017 xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm
  1. TB 08.pdf( 0.7 MB )