10:00 AM 26/09/2016  |   Lượt xem: 289  | 

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 23/TB-HĐKT Thông báo Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016.

        Nội dung chính của Thông báo như sau:

Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Kế hoạch số 54/KH-VTLTNN ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ, Hội đồng kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nâm 2016, cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 (Kèm theo Thông báo).

2. Hội đồng kiểm tra nhận đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành văn bản để xem xét, giải quyết theo quy định. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

             Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12A Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 04.37667911).

            Toàn văn Thông báo số 23/TB-HĐKT xin xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm
  1. TB23.2016.pdf( 1.08 MB )