09:49 AM 31/10/2017  |   Lượt xem: 399  | 

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Hội đồng kiểm tra – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 26/TB-HĐKT về việc công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017.

           Nội dung chính của Thông báo số 26/TB-HĐKT như sau:

          Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghệp vụ lưu trữ và Thông báo số 24/TB-HĐKT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng kiểm tra về kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017, từ ngày 02/10/2017 đến ngày 20/10/2017, Hội đồng kiểm tra đã tiếp nhận được 07 đơn đề nghị chấm phúc khảo của các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017.

         Sau khi nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo bài kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017, Hội đồng kiểm tra đã thành lập Ban chấm phúc khảo, tổ chức chấm lại theo đúng quy chế. Kết quả như sau:

         Số lượng bài chấm phúc khảo: 07 bài

         Số lượng bài thay đổi kết quả: 02 bài

        (Danh sách cụ thể đính kèm)

        Hội đồng kiểm tra Thông báo để các thí sinh đề nghị chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 được biết. Thông báo này được niêm yết công khai trên website của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước http://www.archives.gov.vn.

        Toàn văn Thông báo 26/TB-HĐKT xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm