05:00 PM 09/06/2017  |   Lượt xem: 413  | 

Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Hội đồng kiểm tra – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 06/TB-HĐKT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017.  

 

    Theo Thông báo này, Hội đồng kiểm tra Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017 bao gồm:

     1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2017

     a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

      - Khu vực phía Bắc: 55 thí sinh (Phụ lục 1).

      - Khu vực phía Nam: 38 thí sinh (Phụ lục 2).

      b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ

      - Khu vực phía Bắc: 22 thí sinh (Phụ lục 3).

      - Khu vực phía Nam: 20 thí sinh (Phụ lục 4).

     2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2017

     - Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Phụ lục 5).

     - Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ (Phụ lục 6).

     Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (http://www.archives.gov.vn).

   Toàn văn Thông báo 06/TB-HĐKT xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm