04:00 PM 25/05/2017  |   Lượt xem: 397  | 

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Hội đồng kiểm tra – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 03/TB-HĐKT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017.

 

Theo Thông báo này, Hội đồng kiểm tra Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017 bao gồm:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2017

a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

- Khu vực phía Bắc: 55 thí sinh (Phụ lục 1).

      - Khu vực phía Nam: 37 thí sinh (Phụ lục 2).

b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ

- Khu vực phía Bắc: 20 thí sinh (Phụ lục 3).

- Khu vực phía Nam: 23 thí sinh (Phụ lục 4).

2. Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2017

- Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Phụ lục 5).

- Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ (Phụ lục 6).

Đề nghị các thí sinh cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết trước ngày 31/5/2017 để Hội đồng kiểm tra xem xét, phê duyệt.

3. Đối với những thí sinh đăng ký kiểm tra đồng thời cả nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra hai nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ vào cùng một thời điểm. Vì vậy, với thí sinh đã đăng ký dự kiểm tra hai nghiệp vụ chỉ được lựa chọn tham dự một hình thức kiểm tra tại một khu vực. Đề nghị thí sinh liên hệ đăng ký với thư ký hội đồng theo số điện thoại 043.7667911 hoặc 0946308679.

Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (http://www.archives.gov.vn).

Toàn văn Thông báo 03/TB-HĐKT xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm
  1. Thong bao 03.pdf( 7.36 MB )