09:00 AM 09/06/2016  |   Lượt xem: 249  | 

Ngày 07 tháng 6 năm 2016, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 03/TB-HĐKT Thông báo Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016.

 

Nội dung chính của Thông báo như sau:

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-VTLTNN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thành lập Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 24/ QĐ-VTLTNN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ; trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2016, Hội đồng kiểm tra Thông báo danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 bao gồm:

1. Danh sách thí sinh bổ sung hoàn thiện hồ sơ tham dự kiểm tra năm 2016: 14 thí sinh.

Đề nghị các thí sinh bổ sung thêm các giấy tờ cần thiết trước ngày 20/6/2016 để Hội đồng kiểm tra xem xét, phê duyệt (Phụ lục 3).

2. Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2016: 13 thí sinh (Phụ lục 4).

Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016 thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (http://www.archives.gov.vn).

Toàn văn Thông báo 03/TB-VTLTNN và các Phụ lục đính kèm xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm