04:00 PM 27/06/2016  |   Lượt xem: 271  | 

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 07/TB-HĐKT Bổ sung danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016.

Nội dung chính của Thông báo như sau:

Thực hiện Thông báo số 03/TB-HĐKT ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng kiểm tra Thông báo danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý  tài liệu năm 2016 cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2016, Hội đồng kiểm tra đã nhận bổ sung hồ sơ của 06 thí sinh, trong đó có 04 thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016. Hội đồng thông báo danh sách bổ sung để các thí sinh được biết (Danh sách đính kèm).

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (http://www.archives.gov.vn)./.

Chi tiết toàn văn Thông báo 07/TB-HĐKT xin xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm