10:21 AM 25/09/2007  |   Lượt xem: 283  | 

Thời gian thanh tra diễn ra từ ngày 01 đến ngày 09/10/2007.

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên toàn quốc, và đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đồng thời trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, chấn chỉnh những tồn tại và thiếu sót nhằm đưa công tác văn thư và lưu trữ vào hoạt động nề nếp, phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, việc để cháy hồ sơ, tài liệu tại quận Bình Tân và việc tiêu huỷ tài liệu tại Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh đã được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo dõi chặt chẽ. Sau khi tìm hiểu, xem xét, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao cho Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quyết định thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra đột xuất công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố từ ngày 01 đến ngày 09/10/2007.

Nội dung thanh tra: Đoàn thanh tra sẽ xem xét cụ thể việc quản lý, chỉ đạo thực hiện quy định hiện hành của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của UBND thành phố Hồ Chí Minh; thanh tra, xem xét, xác minh việc tiêu huỷ tài liệu tại Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế và việc để cháy hồ sơ, tài liệu tại quận Bình Tân; báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước kết quả thanh tra và những kiến nghị của đoàn.

 

T.T