08:56 AM 19/09/2019  |   Lượt xem: 459  | 

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thẩm tra thực tế tình hình tài liệu hết giá trị tại 03 đơn vị trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tại Công văn số 1331/UBND-NC ngày 17 tháng 5 năm 2019 gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

      Đoàn thẩm tra do ông Nguyễn Văn Ba - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm Trưởng đoàn và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ làm thành viên.

       Tại buổi thẩm tra, bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Nội vụ đại diện báo cáo tình hình hồ sơ, tài liệu hết giá trị đề nghị tiêu hủy của 03 đơn vị như sau:

        - Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổng số 12 mét tài liệu thuộc Phông HĐND và UBND huyện, thời gian tài liệu từ năm 2011 đến 2017;

       - Phòng Nội vụ: Tổng số 6,7 mét, trong đó 0,2 mét tài liệu thuộc các Phông Phòng Nội vụ thời gian từ năm 1980 đến 2011; 6,5 mét tài liệu thuộc Phông HĐND và UBND huyện thời gian tài liệu từ năm 1985 đến 2010;

       - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng số 10 mét tài liệu thuộc các Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch, thời gian tài liệu từ năm 1988 đến năm 2012.

       Sau khi nghe báo cáo, Đoàn thẩm tra đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu nội dung và thời gian của những hồ sơ, tài liệu loại ra thực tế với tài liệu liệt kê trong Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị tiêu hủy để đảm bảo tài liệu được tiêu hủy đúng thành phần, đúng thời gian quy định. Theo đó cho thấy hồ sơ, tài liệu đề nghị tiêu hủy đã hết thời hạn bảo quản có thể thực hiện việc tiêu hủy theo quy định.

       Trên cơ sở kết quả thẩm tra thực tế tài liệu tại 03 đơn vị, ngày 03 tháng 9 năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 1981/SNV-VTLT đồng ý cho Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh tiêu hủy toàn bộ 28,7 mét tài liệu hết giá trị./.

(Chi Cục văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa)