08:00 AM 01/07/2020  |   Lượt xem: 1739  | 

Tài liệu của Hội nghị triển khai có trong tệp đính kèm.

       Triển khai thực hiện Công văn số 434/VTLTNN-NV ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổ chức Hội nghị triển khai đối với các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương vào ngày 07/7/2020.

      Tài liệu Hội nghị xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.