08:56 AM 03/05/2019  |   Lượt xem: 2008  | 

Tài liệu Hội nghị được đính kèm theo các tệp dưới đây.

       Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Tập huấn lập hồ sơ điện tử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017  của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử khai mạc ngày 09/5/2019 tại Đà Nẵng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo tài liệu của Hội nghị bao gồm:

       - Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư;

       - Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định về công tác văn thư;

       - Dự thảo Đề cương Nghị định về công tác văn thư.

        (Chi tiết tài liệu xin mời xem các tệp được đính kèm dưới đây)./.

  Tệp đính kèm