7 kết quả được tìm thấy

Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018

 09:37 AM 14/04/2018

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu khu vực phía Bắc năm 2018

 10:13 AM 30/03/2018

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2018

 02:17 PM 29/03/2018

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 06:29 AM 08/02/2018

Thông báo công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 03:47 PM 01/11/2017

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 09:49 AM 31/10/2017