09:06 AM 16/06/2020  |   Lượt xem: 498  | 

Bản gốc Sắc lệnh đăng được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 09.

    Trong xu thế mới của sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, ngoại ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ là cầu nối thông tin Việt Nam với thế giới, mà còn là công cụ giúp tiếp cận các giá trị văn minh nhân loại, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế. Ngay từ những tháng năm đầu xây dựng nền giáo dục cách mạng, Đảng và nhà nước ta, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú ý đến vấn đề này. Bản thân Bác trong quá trình tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng, đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, đã tự học và sử dụng được nhiều ngoại ngữ như: Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga, Đức, Ý...

    Cách mạng Tháng Tám thành công, với chủ trương diệt giặc dốt, xóa nạn mù chữ, song song với đẩy mạnh dạy và học chữ quốc ngữ, Bác và Chính phủ đã hoạch định và triển khai nhiều chương trình giáo dục quan trọng. Ngày 17/6/1947, một Trường Ngoại ngữ đã được thành lập theo Sắc lệnh số 56-SL do Chủ tịch Chính phủ ký ban hành.

    “Nay lập một Trường Ngoại ngữ, mục đích để đào tạo những cán bộ chuyên môn về ngoại ngữ cho các ngành hoạt động trong nước”.

    “Trường Ngoại ngữ đặt dưới quyền một Giám đốc do Nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục bổ nhiệm”.

    “Cách tổ chức Trường Ngoại ngữ sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục quy định”.

    Do tình hình kháng chiến của nước ta lúc bấy giờ, để thực hiện Sắc lệnh này, một cơ sở dạy và học ngoại ngữ đã được tổ chức và đặt địa điểm tại chiến khu Việt Bắc với quy mô đơn giản nhưng hiệu quả, hoạt động suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

    Hòa bình lập lại, năm 1955, "Trường Ngoại ngữ" đã chính thức được thành lập, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn trực tiếp làm Hiệu trưởng. Trường khai giảng khoá học đầu tiên ngày 5/9/1955 tại Khu Việt Nam học xá - Bạch Mai - Hà Nội.  

Sắc lệnh số 56-SL ngày 17/6/1947 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành lập Trường Ngoại ngữ.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)