08:46 AM 25/03/2020  |   Lượt xem: 702  | 

Sắc lệnh số 40 ngày 29/3/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về bảo vệ tự do cá nhân, bản gốc lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.