09:27 AM 07/09/2020  |   Lượt xem: 604  | 

Sắc lệnh số 14 là Sắc lệnh đầu tiên về Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội, đặt nền móng cho sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.