10:00 AM 08/08/2016  |   Lượt xem: 285  | 

Ngày 29 tháng 01 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-VTLTNN về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Nội dung chính của Quyết định số 24/QĐ-VTLTNN như sau:

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết toàn văn xin xem các tệp đính kèm dưới đây./.
  Tệp đính kèm