05:00 PM 25/10/2016  |   Lượt xem: 287  | 

Ngày 24 tháng 10 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016.

Theo Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN, có 107 thí sinh được công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung cụ thể của Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN và danh sách 107 thí sinh mời xem file đính kèm dưới đây.

  Tệp đính kèm
  1. QD160 _2016.pdf( 0.86 MB )