10:51 AM 13/07/2021  |   Lượt xem: 139  | 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ được ban hành cuối tháng 6 vừa qua đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ phải làm và không được làm trong thực thi công vụ.

 

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/51266/Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-cua-Bo-Noi-vu-trong-thuc-thi-cong-vu.html)