10:05 AM 14/09/2018  |   Lượt xem: 2736  | 

Quyết định số 2049/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ đã banh hành Quyết định số 2049/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Bộ Nội vụ. Quyết định này thay thế Quyết định số 829/QĐ-BNV ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cơ quan Bộ Nội và và Quyết định số 830/QĐ-BNV ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng sáng Bộ Nội vụ.

Chi tiết Quyết định số 2049/QĐ-BNV xin mời xem tập tin đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm