04:00 PM 03/08/2015  |   Lượt xem: 1502  | 

Bài phát biểu do đồng chí Hoàng Trường – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức ngày 30/7/2015.

 

 

 Đồng chí Hoàng Trường – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây đúng 67 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho phong trào thi đua hành động cách mạng của toàn dân tộc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, lời kêu gọi đó được truyền đi thúc giục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hơn nửa thế kỷ, trải qua những chặng đường nối tiếp, dưới những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau như: phong trào “Sóng duyên hải”, “Gió đại phong”, “Cờ 3 nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ ba đảm đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt”…Phong trào thi đua ái quốc vẫn phát triển theo một dòng chảy liên tục của lịch sử, đã cổ vũ, động viên cả dân tộc nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngại hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và những thành tích to lớn trong hai cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…Cùng với các phong trào thi đua của toàn quốc, ở ngành nào, địa phương nào cũng có những phong trào thi đua, với hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, động viên và lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia…Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều  tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, biểu hiện sinh động, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam; tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi với và phát triển đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị điển hình tiên tiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước được tổ chức trong không khí toàn ngành đang sôi nổi tiến hành các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước và hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Hội nghị hôm nay là dịp chúng ta đánh giá lại những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của công chức, viên chức và người lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 5 năm qua. Có thể tóm tắt một số các thành tích tiêu biểu mà chúng ta đã đạt được đó là: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tích cực, chủ động xây dựng và tham mưu với Bộ Nội vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

Có thể nói, về xây dựng thể chế văn bản quy phạm pháp luật, chưa bao giờ chúng ta lại có một hệ thống văn bản được ban hành đồng bộ như vừa qua: Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ, Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về Nghị định hợp nhất công tác văn thư và 21 Thông tư, Thông tư liên tịch về văn thư, lưu trữ; Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ kinh phí xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”; Quyết định số 786/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam và triển khai thực hiện…

Các phong trào thi đua của Cục được triển khai một cách quy mô, có tiêu chí, nội dung thi đua phong phú rõ ràng, cụ thể thiết thực, phù hợp với ngành. Hoạt động thi đua của các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. Song song với đó, Cục đã tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình các cấp,  Bộ Nội vụ khen thưởng kịp thời những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục, đảm bảo chặt chẽ, chính xác; tăng tỷ lệ khen thưởng đối với cấp dưới, người lao động.

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, nhiều văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cũng được ban hành như: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm (2016-2020); hướng dẫn xây dựng CSDL lưu trữ; hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ, công tác văn thư, lưu trữ hàng năm cho các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…Hàng năm, Cục chỉ đạo tổ chức các hội nghị để tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và các chế độ chính sách về văn thư, lưu trữ đối với bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được qua 53 năm xây dựng và trưởng thành từ khi thành lập Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước). Thực hiện chức năng được giao, trong thời gian qua, công chức, viên chức và người lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng trong việc quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ có hiệu quả theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn an toàn tài liệu lưu trữ -di sản quy giá của dân tộc, có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”.

Để tiếp nối những thành công trong 5 năm qua, tại Hội nghị này tôi phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giai đoạn 2015-2020”, với những nội dung chính sau:

Một là, tăng cường công tác tham mưu xây dựng thể chế văn thư, lưu trữ, trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ nhằm  tạo cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Trong đó, cần chú trọng đến công tác cải cách hành chính nói chung và trong văn thư, lưu trữ nói riêng theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa và bám sát chỉ đạo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Hai là, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiểu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đưa các phong trào thi đua thực sự là sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước không ngừng phát triển. Trọng tâm là tập trung chỉ đạo các tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiến tới tổng kết giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của phong trào thi đua.

Ba là, nhiệm vụ trước mắt là làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, coi đây là một trong những nhiệm vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong năm 2015. Đại hội là dịp để chúng ta đánh giá đúng kết quả, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến, để Đại hội thực sự trở thành ngày hội lớn của ngành văn thư, lưu trữ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, tăng cường công tác xây dựng, trong các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt trong toàn Cục, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi và sự lan tỏa trong Cục. Đặc biệt, chú trọng biểu dương, tôn vinh điển hình là người lao động trực tiếp, những cách làm hay, những nhân tốt mới, mô hình mới trong các lĩnh vực, tạo điều kiện để các nhân tố mới phát huy được thành tích tạo sự lan tỏa trong toàn Cục.

Năm là, nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, công khai, minh bạch. Quan tâm khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, đặc biệt chú trọng đến việc phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến là cấp dưới trực tiếp, người lao động để có hình thức khen thưởng động viên kịp thời.

Sáu là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện 3 chuẩn mực đạo đức công vụ “Sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” của công chức, việc chức trong toàn Cục, để mỗi người công chức, viên chức thực sự làm tấm gương sáng trong thực thi nhiệm vụ.

Các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua phù hợp, bám sát yêu cầu thực tiễn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thường xuyên quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Cục. Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên có nhiều nội dung đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi từ các đơn vị chức năng và nghiệp thuộc Cục, đây là nguồn động viên khích lệ các công chức, viên chức trong Cục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong 5 năm qua!

Thay mặt lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tôi kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lý, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, tạo đà vững chắc cho kế hoạch 5 năm tiếp theo, góp phần đưa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước  nói riêng và ngành văn thư, lưu trữ nói chung ngày càng vững mạnh.

Cuối cùng, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn./.