Phân tích, đề xuất lựa chọn giải pháp công nghệ trong việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quản lý tài liệu điện tử Phông lưu trữ nhà nước

 04:31 PM 03/09/2020

Triển khai Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại các Lưu trữ lịch sử”

 03:46 PM 31/08/2020

Trách nhiệm của công chức, viên chức trong bối cảnh xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử

 11:53 AM 28/08/2020

Con dấu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 11:16 AM 28/08/2020

Bảo quản di sản tư liệu thế giới trong đại dịch COVID -19: Biến hiểm nguy thành cơ hội

 04:14 PM 25/08/2020

Xử lý luồng văn bản “Xin ý kiến” trên "Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước"

 02:38 PM 18/08/2020

Một số lỗi thường gặp trong việc ký số trên Hệ thống quản lý văn bản của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và giải pháp khắc phục

 03:30 PM 03/08/2020

Các hoạt động văn hóa về lưu trữ tại Pháp

 04:41 PM 27/07/2020

Một số ứng dụng của phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học lưu trữ

 03:03 PM 27/07/2020

Triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

 02:53 PM 20/07/2020