LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, GÓC NHÌN TỪ KHÍA CẠNH QUẢN LÝ

 10:26 AM 25/05/2018

LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, GÓC NHÌN TỪ KHÍA CẠNH QUẢN LÝ (Phần 1)

 10:23 AM 25/05/2018

Cơ sở khoa học để tổ chức, quản lí lưu trữ

 10:21 AM 24/04/2018

Tài liệu lưu trữ là hồn phách của dân tộc, cần tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị để góp phần nâng cao tầm vóc quốc gia

 05:13 AM 03/02/2018

Sự cần thiết ban hành Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 11:32 AM 04/10/2017

Tổng hợp công nghệ khử axit cho tài liệu giấy ở một số nước

 03:14 PM 28/09/2017

Mã hồ sơ – Vấn đề cốt lõi trong việc lập và quản lý hồ sơ điện tử

 04:16 PM 13/09/2017

Tóm tắt kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát, đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử”

 11:21 AM 01/08/2017

Một số ý kiến đề xuất về thủ tục hành chính giao, nhận tài liệu lưu trữ từ các nguồn nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia

 10:00 AM 18/04/2017

Cục Lưu trữ Pháp với việc quảng bá và phát huy giá trị tài liệu thông qua hoạt động sư phạm giai đoạn (2011-2015)

 03:00 PM 14/02/2017