Số hóa tài liệu lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay

 09:24 AM 13/05/2019
Kinh nghiệm xây dựng “Quy định số hóa tài liệu lưu trữ ghi âm, ghi hình” của Trung Quốc *

 02:53 PM 26/11/2018

Chữ ký số và đề xuất lưu đồ quản lý văn bản, hồ sơ điện tử

 10:52 AM 28/09/2018

Trao đổi về hình thức ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản khi xử lý văn bản

 09:15 AM 07/08/2018

Kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ tại các địa phương năm 2017 – Kết quả và những vấn đề đặt ra

 11:49 PM 20/07/2018

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo quy định của Luật Lưu trữ - Kết quả và những vấn đề đặt ra

 05:06 AM 03/07/2018

Báo cáo "Tình hình thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về quản lý tài liệu điện tử và định hướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước"

 09:13 AM 30/05/2018