Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật lưu trữ”

 03:15 PM 30/11/2020

Một số kết quả Tọa đàm “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện”

 03:04 PM 18/11/2020

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”

 10:06 AM 18/11/2020

Một số kết quả từ Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”

 04:20 PM 06/11/2020

Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia”

 11:39 AM 06/11/2020

Sáng kiến cơ sở được công nhận năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 08:52 AM 30/10/2020

Thông báo kết quả xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2020

 11:22 AM 26/10/2020

Xây dựng Chính quyền điện tử - Thực trạng và đề xuất một số giải pháp

 09:24 AM 21/10/2020

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử (Phần 2)

 11:38 AM 14/10/2020