Xác định các hoạt động lưu trữ cần xã hội hóa - Góc nhìn từ cơ quan nhà nước

 09:42 AM 08/02/2021

Giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”

 10:32 AM 29/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ

 10:45 AM 27/01/2021

Chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ và yêu cầu hoàn thiện quy định pháp lý

 10:36 AM 22/01/2021

Sửa đổi Luật lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu trong bối cảnh Chính phủ điện tử 2.0

 03:51 PM 21/01/2021

Các cơ quan lưu trữ thuộc Lưu trữ Nhà nước Cộng hòa Áo

 03:22 PM 19/01/2021

Lưu trữ Nhà nước Cộng hòa Áo

 11:32 AM 18/01/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu Phông Lưu trữ Quốc hội – Thực trạng và giải pháp”

 04:16 PM 25/12/2020

Kết quả nghiên cứu chuyên đề phân quyền quản lý và truy cập tài liệu điện tử trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử

 10:53 AM 24/12/2020