Cuốn sách tổng kết hơn nửa thế kỷ nghiên cứu, đào tạo Lưu trữ học ở Việt Nam

 11:02 AM 30/11/2021

Hội thảo khoa học “Quản lý tài liệu lưu trữ tư”

 04:43 PM 12/11/2021

Đào tạo nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam

 11:08 AM 01/11/2021

Hội thảo “Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”

 09:00 AM 15/10/2021

“Đại sứ quán dữ liệu” đầu tiên trên thế giới và xu hướng hợp tác mới trong quản lý dữ liệu số

 09:43 AM 12/10/2021

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021

Sắc phong ở Đà Nẵng và vấn đề bảo tồn giữa dân gian

 11:46 AM 01/07/2021

Các đặc tính cơ bản của giấy in và một số yếu tố cần bảo an đối với giấy in

 10:41 AM 17/05/2021

Xác định các hoạt động lưu trữ cần xã hội hóa - So sánh góc nhìn từ phía cơ quan nhà nước và doanh nghiệp [1]

 11:46 AM 18/02/2021