Chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa – Thực trạng và giải pháp

 02:42 PM 29/05/2020

Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu khen thưởng kháng chiến tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

 01:34 PM 28/05/2020

Cần một TCVN về Giấy in tài liệu - Các yêu cầu về tính bền lâu sử dụng in văn bản, tài liệu quan trọng trong cơ quan nhà nước

 02:28 PM 20/05/2020

Giới thiệu sách được biên dịch năm 2018 đang bảo quản tại Thư viện Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

 03:05 PM 14/04/2020

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

 09:39 PM 06/04/2020

Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện

 03:41 PM 11/03/2020

Quản lý sự thay đổi của cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

 10:31 AM 04/02/2020

Thông báo mời viết báo cáo tham luận cho Hội thảo khoa học “Tăng cường tri thức cộng đồng” trong khuôn khổ Đại hội Lưu trữ quốc tế tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

 09:19 AM 15/01/2020

Quy định pháp lý về xác định giá trị tài liệu lưu trữ - Một số vấn đề đặt ra

 03:36 PM 19/12/2019

Mục tiêu và lộ trình quản lý tài liệu điện tử của Australia, giai đoạn 2010 - 2020

 03:42 PM 06/11/2019