Chữ ký số và đề xuất lưu đồ quản lý văn bản, hồ sơ điện tử

 10:52 AM 28/09/2018

Trao đổi về hình thức ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản khi xử lý văn bản

 09:15 AM 07/08/2018

Kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ tại các địa phương năm 2017 – Kết quả và những vấn đề đặt ra

 11:49 PM 20/07/2018

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo quy định của Luật Lưu trữ - Kết quả và những vấn đề đặt ra

 05:06 AM 03/07/2018

Báo cáo "Tình hình thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về quản lý tài liệu điện tử và định hướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước"

 09:13 AM 30/05/2018

LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, GÓC NHÌN TỪ KHÍA CẠNH QUẢN LÝ

 10:26 AM 25/05/2018

LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, GÓC NHÌN TỪ KHÍA CẠNH QUẢN LÝ (Phần 1)

 10:23 AM 25/05/2018

Cơ sở khoa học để tổ chức, quản lí lưu trữ

 10:21 AM 24/04/2018

Tài liệu lưu trữ là hồn phách của dân tộc, cần tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị để góp phần nâng cao tầm vóc quốc gia

 05:13 AM 03/02/2018

Sự cần thiết ban hành Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 11:32 AM 04/10/2017