Chức năng tạo “Sổ văn bản” tài khoản văn thư trên phần mềm quản lý văn bản điện tử

 11:27 AM 18/09/2020

Thị xã Hồng Lĩnh: Tập huấn hướng dẫn ký số điện tử và thực hiện mô hình Văn phòng không giấy

 02:25 PM 17/09/2020

Các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 09:18 AM 15/09/2020

Khánh Hòa trao quyết định công nhận tài liệu quý và kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu quý năm 2020

 03:58 PM 14/09/2020

Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

 11:30 AM 11/09/2020

Phân tích, đề xuất lựa chọn giải pháp công nghệ trong việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quản lý tài liệu điện tử Phông lưu trữ nhà nước

 04:31 PM 03/09/2020

Triển khai Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại các Lưu trữ lịch sử”

 03:46 PM 31/08/2020

Trách nhiệm của công chức, viên chức trong bối cảnh xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử

 11:53 AM 28/08/2020

Con dấu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 11:16 AM 28/08/2020

Bảo quản di sản tư liệu thế giới trong đại dịch COVID -19: Biến hiểm nguy thành cơ hội

 04:14 PM 25/08/2020