Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021

Sắc phong ở Đà Nẵng và vấn đề bảo tồn giữa dân gian

 11:46 AM 01/07/2021

Các đặc tính cơ bản của giấy in và một số yếu tố cần bảo an đối với giấy in

 10:41 AM 17/05/2021

Xác định các hoạt động lưu trữ cần xã hội hóa - So sánh góc nhìn từ phía cơ quan nhà nước và doanh nghiệp [1]

 11:46 AM 18/02/2021

Xác định các hoạt động lưu trữ cần xã hội hóa - Góc nhìn từ cơ quan nhà nước

 09:42 AM 08/02/2021

Giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”

 10:32 AM 29/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ

 10:45 AM 27/01/2021

Chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ và yêu cầu hoàn thiện quy định pháp lý

 10:36 AM 22/01/2021

Sửa đổi Luật lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu trong bối cảnh Chính phủ điện tử 2.0

 03:51 PM 21/01/2021