Một số kết quả từ hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 1 ngày trước

Phát triển từ lưu trữ truyền thống thành lưu trữ điện tử là xu hướng tất yếu

 02:39 PM 04/09/2019

Ban xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” trao đổi kinh nghiệm với Chuyên gia lưu trữ điện tử Cộng hòa Pháp

 03:07 PM 27/08/2019

Thông tin về Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 08:43 AM 26/07/2019
Công bố Paris về: DI SẢN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 04:20 PM 27/05/2019

Số hóa tài liệu lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay

 09:24 AM 13/05/2019