Thông báo mời viết báo cáo tham luận cho Hội thảo khoa học “Tăng cường tri thức cộng đồng” trong khuôn khổ Đại hội Lưu trữ quốc tế tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

 09:19 AM 15/01/2020

Quy định pháp lý về xác định giá trị tài liệu lưu trữ - Một số vấn đề đặt ra

 03:36 PM 19/12/2019

Mục tiêu và lộ trình quản lý tài liệu điện tử của Australia, giai đoạn 2010 - 2020

 03:42 PM 06/11/2019

Một số nội dung, kinh nghiệm và đề xuất thông qua Lớp tập huấn Phương pháp bảo quản và xử lý tài liệu nghe nhìn – SOIMA 2019

 04:29 PM 30/10/2019

Tìm hiểu về “Chữ ký điện tử” và “Chữ ký số”

 11:53 AM 25/09/2019

Một số kết quả từ hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 02:11 PM 17/09/2019

Phát triển từ lưu trữ truyền thống thành lưu trữ điện tử là xu hướng tất yếu

 02:39 PM 04/09/2019

Ban xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” trao đổi kinh nghiệm với Chuyên gia lưu trữ điện tử Cộng hòa Pháp

 03:07 PM 27/08/2019

Thông tin về Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 08:43 AM 26/07/2019