04:14 PM 22/10/2019  |   Lượt xem: 977  | 

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 và 27/10/1945 là hai trong nhiều tài liệu cụ thể ghi lại các trao đổi, thảo luận của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản của nước ta lúc bấy giờ.