03:00 PM 09/05/2017  |   Lượt xem: 875  | 

Lưu trữ Liên bang Thụy Sĩ, có trụ sở tại thành phố Bern, là cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng tiếp cận lâu dài đối với các thông tin quan trọng của Liên bang Thụy Sĩ. 

 
 

 Tòa nhà Lưu trữ Liên bang và Thư viện Quốc gia năm 1899

Lịch sử

Năm 1798, Thượng và Hạ viện nước Cộng hòa Thụy Sĩ (1798-1803) quyết định thành lập Lưu trữ Quốc gia - cơ quan lưu trữ trung ương đầu tiên ở Thụy Sĩ. Hầu hết tài liệu bảo quản tại Lưu trữ trung ương khi đó là hiệp định và văn kiện ngoại giao. Trong suốt nửa đầu thế kỷ XIX, Lưu trữ trung ương không ngừng lớn mạnh và đặt trụ sở tại Tòa Thị chính thành phố Bern. Khi Nhà nước Liên bang thành lập, Lưu trữ Liên bang được sáp nhập vào Bộ Tư pháp và Johann Jakob Meyer được bổ nhiệm là Giám đốc Lưu trữ Liên bang đầu tiên vào năm 1849.

Quy định đáng kể đầu tiên của Lưu trữ Liên bang được thực thi từ ngày 14 tháng 9 năm 1864 đối với tài liệu có niên đại 1798-1848 và từ ngày 06 tháng 11 năm 1848 đối với “tài liệu lưu trữ Liên bang mới”. Bộ Nội vụ Thụy sĩ chịu trách nhiệm giám sát tối cao đối với Cơ quan lưu trữ. Tài liệu lưu trữ được chia thành 13 mục, mỗi mục là một lĩnh vực hoạt động, chẳng hạn như “tư pháp” hoặc “điện báo”.

Từ nửa sau thế kỷ XIX, Lưu trữ Liên bang dời trụ sở về vị trí mà hiện nay là dinh Palais fédéral Est. Jakob Kaiser được bổ nhiệm Giám đốc Lưu trữ từ năm 1868. Nhận thấy nhu cầu về kho tàng và cơ sở vật chất, sau khi tham quan các lưu trữ nước ngoài, ông đã đề nghị chính phủ xây tòa nhà lưu trữ. Ngày 24 tháng 6 năm 1892, Hạ nghị viện phê chuẩn khoản kinh phí 67.000 phơ-răng để mua đất tại khu Kirchenfeld, thành phố Bern và xây dựng tại đó trụ sở của Lưu trữ Liên bang như hiện nay.

Chức năng nhiệm vụ

Lưu trữ Liên bang phụ trách bảo quản và tổ chức tiếp cận các tài liệu gắn liền với hoạt động của Nhà nước. Hoạt động của Lưu trữ Liên bang xoay quanh 5 nội dung:

- Quản lý thông tin: Lưu trữ Liên bang hỗ trợ và tư vấn cho các cơ quan cấp liên bang về công tác sản sinh, tổ chức và quản lý tài liệu và dữ liệu.

- Xác định giá trị tài liệu: Lưu trữ Liên bang quyết định tài liệu và dữ liệu có giá trị lưu trữ lâu dài sau khi thống nhất với các đơn vị sản sinh tài liệu.

- Quản lý và xử lý tài liệu: Lưu trữ Liên bang chịu trách nhiệm về việc tài liệu được bảo quản trong điều kiện thích hợp và có thể đọc các file tài liệu số ở mọi định dạng.  

- Tiếp cận tài liệu: Lưu trữ Liên bang cung cấp cho độc giả mục lục các phông tài liệu và dữ liệu Liên bang. Độc giả có thể tra cứu tài liệu tại trụ sở cơ quan lưu trữ hoặc đặt hàng bản sao số hóa qua mạng.

- Phát huy giá trị tài liệu: Lưu trữ Liên bang tham gia các nghiên cứu khoa học ở một số lĩnh vực và công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu cho công chúng.

Cơ cấu tổ chức

Lưu trữ Liên bang Thụy Sĩ gồm có các phòng, ban như sau:

Phòng Tham mưu (UEM)

UEM chủ yếu phụ trách điều phối hoạt động hợp tác với các cơ quan thuộc chính quyền, các vấn đề pháp lý, kiểm soát, tài chính, xây dựng kế hoạch, quảng bá, quản lý thông tin và các bộ phận đầu não, chẳng hạn như bộ phận thư ký.

UEM hỗ trợ Ban Giám đốc và các Phòng khác trong việc thực thi nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hoạt động tại nhiệm sở và quản lý mối quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế.

Phòng Nhân sự (UR)

UR phụ trách mọi vấn đề về nguồn nhân lực. Nhiệm vụ chủ yếu của UR là tư vấn và hỗ trợ các cộng tác viên và các công chức cũng như xử lý 6 quá trình trong quản lý nhân sự - lên kế hoạch về nguồn nhân lực, tuyển dụng, bổ nhiệm, cam kết lâu dài, nâng cao năng lực và giải quyết nghỉ việc - cùng rất nhiều sự vụ liên quan.  

Phòng Công nghệ thông tin (UTI)

UTI phụ trách vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Lưu trữ Liên bang và phối hợp với các đối tác công nghệ thông tin bên ngoài. UTI cũng chịu trách nhiệm bảo trì và phát triển cấu trúc của hệ thống thông tin và an toàn thông tin. UTI hỗ trợ các phòng khác trong việc nghiên cứu tìm kiếm giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Ban Bảo hiểm thông tin (DPI)

DPI phụ trách bảo hiểm thông tin an toàn và lâu dài. DPI là đối tác của chính quyền liên bang và công chúng trong lĩnh vực quản lý và lưu trữ thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời tài liệu. Ngoài ra, DPI còn tổ chức các khóa đào tạo về chương trình quản lý hồ sơ điện tử (GEVER) và lưu trữ số.

Ban Bảo hiểm thông tin gồm 2 phòng: Phòng Xác định giá trị và Quản lý thông tin (SEG) và Phòng Bảo hiểm và Giải pháp Lưu trữ (SEA).

Phòng Xác định giá trị và Quản lý thông tin chịu trách nhiệm:

- Tư vấn và hỗ trợ chính quyền Liên bang trong việc sử dụng và tối ưu hóa chương trình quản lý hồ sơ điện tử (GEVER); thiết lập hệ thống phân loại và các quy định về mặt tổ chức.

- Tư vấn và hỗ trợ chính quyền Liên bang xây dựng kế hoạch nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Liên bang;

- Xác định giá trị tài liệu;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, phương tiện phụ trợ và các tiêu chuẩn quản lý hồ sơ điện tử và xác định giá trị.

Phòng Bảo hiểm và Giải pháp Lưu trữ chịu trách nhiệm:

- Bảo hiểm và quản lý tài liệu có giá trị lưu trữ;

- Triển khai các giải pháp lưu trữ mới đối với tài liệu số;

- Bảo quản lâu dài các phông tài liệu số;  

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong công tác nộp lưu và lưu trữ tài liệu.

Ban Tiếp cận thông tin (DAI)

DAI đảm bảo khả năng tiếp cận các phông tài liệu lưu trữ. DAI quy định việc tra cứu tài liệu, tư vấn về các vấn đề liên quan đến tra cứu và thực hiện các đề nghị tra cứu. Ngoài ra, DAI còn chịu trách nhiệm bảo quản và số hóa tài liệu của Lưu trữ Liên bang Thụy Sĩ.

Ban Tiếp cận thông tin gồm 3 phòng: Phòng Sử dụng (SU); Phòng Phát huy giá trị thông tin (SMI) và Phòng Phân tích lịch sử (SAH).

Phòng Sử dụng chịu trách nhiệm:

- Xử lý các phiếu yêu cầu và phục vụ tài liệu cho độc giả tại Phòng Đọc;

- Số hóa các phông nhằm bảo quản và công bố;

- Bảo quản các phông tài liệu analog;

- Quản lý kho tài liệu.

Phòng Phát huy giá trị tài liệu chịu trách nhiệm:

- Hỗ trợ và tư vấn khách hàng khi cần tra cứu tài liệu;

- Xử lý các phiếu yêu cầu tra cứu và sử dụng tài liệu vì mục đích thương mại;

- Phát triển và quản lý các đề xuất cung cấp thông tin của Lưu trữ Liên bang;

- Triển khai và quản lý tiếp cận số đối với các phông tài liệu.

Phòng Phân tích lịch sử chịu trách nhiệm:

- Soạn thảo các phân tích lịch sử và giám định cho chính quyền Liên bang;

- Thực hiện các nghiên cứu theo yêu cầu của công chúng;

- Tham gia các dự án nghiên cứu lịch sử và xã hội học được lựa chọn.

Bùi Hệ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Theo bar.admin.ch