03:47 AM 24/06/2018  |   Lượt xem: 1259  | 

Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Văn bản số 668/VTLTNN-NVĐP về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018.

Nội dung chính của Văn bản như sau:
Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Quyết định số 70/QĐ-VTLTNN ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp 150 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 27 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Kèm theo Danh sách các Sở Nội vụ và Quyết định số 70/QĐ-VTLTNN).
Trong trường hợp phôi Chứng chỉ hành nghề bị hư hỏng hoặc bị mất, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo (gửi kèm theo phôi Chứng chỉ bị hỏng) và đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp lại.
Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Phòng chống tham nhũng, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ không được cấp cho các cá nhân là công chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác lưu trữ.
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo để Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và triển khai thực hiện.
Toàn văn Văn bản số 668/VTLTNN-NVĐP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

 

  Tệp đính kèm

(Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)