10:10 AM 28/05/2018  |   Lượt xem: 1039  | 

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 29/TB-HĐKT về việc công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018.

      Nội dung chính như sau:

      Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-VTLTNN ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và Thông báo số 27/TB-VTLTNN ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng kiểm tra về kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018, từ ngày 04/5/2018 đến ngày 24/5/2018, Hội đồng kiểm tra đã tiếp nhận được 09 đơn đề nghị chấm phúc khảo của các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018.

      Sau khi nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo bài kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018, Hội đồng kiểm tra đã thành lập Ban chấm phúc khảo, tổ chức chấm lại theo đúng quy chế. Kết quả như sau:

      Số lượng bài chấm phúc khảo: 09 bài,

      Số lượng bài thay đổi kết quả : 02 bài.

      (Chi tiết tại phục lục đính kèm)

      Hội đồng kiểm tra Thông báo để thí sinh đề nghị kiểm tra chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018 được biết. Thông báo này được niêm yết công khai trên website Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước http://www.luutru.gov.vn./.

      Thông báo số 29/TB-HĐKT xin mời xem file đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm