04:18 PM 04/05/2018  |   Lượt xem: 1842  | 

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 27/TB-HĐKT về việc thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ tài liệu lưu trữ năm 2018.

Nội dung chính như sau:

Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Kế hoạch số     52/KH-VTLTNN ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ, Hội đồng kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018 (Phụ lục I);

2. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018 (Phụ lục II).

3. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2018 (Phụ lục số III);

4. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2018 (Phụ lục số IV).

5. Hội đồng kiểm tra nhận đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành văn bản để xem xét, giải quyết theo quy định. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12A Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 02438.327.010)./.

Thông báo số 27/TB-HĐKT xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm