02:17 PM 29/03/2018  |   Lượt xem: 892  | 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước https://luutru.gov.vn.

       Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Hội đồng kiểm tra – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 06/TB-HĐKT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2018.

       Theo Thông báo này, Hội đồng kiểm tra Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2018 bao gồm:

      1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2018

      a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

       - Khu vực phía Bắc: 106 thí sinh (Phụ lục I).

       - Khu vực phía Nam: 72 thí sinh (Phụ lục II).

       b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ

       - Khu vực phía Bắc: 28 thí sinh (Phụ lục III).

       - Khu vực phía Nam: 20 thí sinh (Phụ lục IV).

       2. Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra năm 2018

      - Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện dự kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018 (Phụ lục V).

       3. Đối với những thí sinh đăng ký kiểm tra đồng thời cả nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ

       Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra hai nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ vào cùng một thời điểm. Vì vậy, với thí sinh đã đăng ký dự kiểm tra hai nghiệp vụ chỉ được lựa chọn tham dự một hình thức kiểm tra tại một khu vực. Đề nghị thí sinh liên hệ đăng ký với thư ký hội đồng theo số điện thoại 02438.327.010 hoặc 0965.103.748.

           Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018 thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước https://luutru.gov.vn.

         Toàn văn Thông báo 06/TB-HĐKT xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

Tranngoc