02:44 PM 29/03/2018  |   Lượt xem: 804  | 

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-VTLTNN về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-VTLTNN Quy chế, Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/QĐ-VTLTNN ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Toàn văn Quyết định số 42/QĐ-VTLTNN ngày 23 tháng 3 năm 2018 xin mời xem tại đây./.