Quyết định về việc ban hành Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 10:00 AM 08/08/2016

Thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016

 05:00 PM 19/07/2016

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2016

 04:00 PM 27/06/2016

Thông báo Bổ sung danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016

 04:00 PM 27/06/2016

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016

 09:05 AM 09/06/2016

Thông báo Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016

 09:00 AM 09/06/2016

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 09:00 AM 07/03/2016