Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2017

 05:00 PM 09/06/2017

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017

 04:00 PM 25/05/2017

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 05:00 PM 29/03/2017

Thu hồi và cấp bổ sung phôi Chứng chi hành nghề lưu trữ năm 2016

 09:00 AM 30/12/2016

Thu hồi và cấp bổ sung phôi Chứng chi hành nghề lưu trữ năm 2016

 09:00 AM 30/12/2016

Cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016

 05:00 PM 25/11/2016

Quyết định công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016

 05:00 PM 25/10/2016

Thông báo Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016

 10:00 AM 26/09/2016

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2016

 05:00 PM 08/08/2016

Thông báo Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu bổ sung khu vực phía Nam năm 2016

 05:00 PM 08/08/2016